Pedagogiska arbetet

Vår verksamhetsidé för förskolorna tar sin utgångspunkt i upptäckarlusten för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill stärka barnens möjligheter att utforska dessa områden genom leken, fantasin och det lustfyllda lärandet både inomhus och utomhus. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. 

Under ht -17 är våra prioriterade mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra

•intresse för bilder, texter, olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Med utgångspunkt i de prioriterade målen arbetar vi i projekt.